** உடனடியாக அழையுங்கள் ** 9842799622 **9842746626**

Friday, 20 March 2015

19/03/2015...MCX REPORT...

1.SELL COPPER 367.3 TGT 364 SL 369(SL HIT)
2.SELL NATURALGAS 181 TGT 175 SL 184 (TARGET HIT)

COPPER LOSS 1.70 X 1000=1700
NATURALGAS PROFIT 6 X 1250 =7500

NET PROFIT =5800.

பங்குசந்தை மற்றும் கம்மாடிடியில் வெற்றி பெற அழைக்கவும் .
9842746626,9842799622,7845046626.