** உடனடியாக அழையுங்கள் ** 9842799622 **9842746626**

Sunday, 29 March 2015

நண்பர்களுக்கு இனிய காலை வணக்கங்கள்.
http://www.panguvarthagaulagam.blogspot.in/
குறள் 406:
உளரென்னும் மாத்திரையர் அல்லால் பயவாக் 
களரனையர் கல்லா தவர்.
 உரை:
கல்லாதவர்களைக் களர்நிலத்துக்கு ஒப்பிடுவதே பொருத்தமானது. காரணம் அவர்கள் வெறும் நடைப்பிணங்களாகவே கருதப்படுவார்கள்.
Translation:
'They are': so much is true of men untaught; 
But, like a barren field, they yield us nought!.
Explanation:
The unlearned are like worthless barren land: all that can be said of them is, that they exist.