** உடனடியாக அழையுங்கள் ** 9842799622 **9842746626**

Sunday, 8 March 2015

ஒரு செயலை நாம் செய்வதற்குமுன்
நம்பிக்கையை அச்செயலின் மீது
ஆழமாக வைத்தல் வேண்டும்...
அந்நம்பிக்கையே நம்மை
வெற்றிப்பாதைக்கு கொண்டு செல்லும்...!