** உடனடியாக அழையுங்கள் ** 9842799622 **9842746626**

Tuesday, 28 April 2015

சிந்திக்க........
நீங்கள் சரியான பாதையிலேயே இருந்தாலும் கூட
ஒரே இடத்தில் உட்கார்ந்துவிட்டால் வேறு யாரேனும் உங்களை முந்தி விடுவார்கள்;
தொடர்ந்து முன்னேறுங்கள்!