** உடனடியாக அழையுங்கள் ** 9842799622 **9842746626**

Monday, 11 May 2015

1.பங்குவர்த்தகர்கள்.......தற்பொது Bank of Baroda நிதிநிலை முடிவுகளை எதிர்பார்த்து காத்திருக்கிறார்கள்.
2.தமிழக மக்கள்...........பெங்களூர் நீதிமன்றத்தில் அம்மாவின் தீர்ப்பை எதிர்பார்த்து காத்திருக்கிறார்கள்.
நீங்கள் ஆப்சன்..... 1 ஆ 2 ஆ