** உடனடியாக அழையுங்கள் ** 9842799622 **9842746626**

Sunday, 12 July 2015

நண்பர்களுக்கு இனிய காலை வணக்கங்கள்.
http://www.panguvarthagaulagam.blogspot.in/
இன்றைய குறள் 509
தேறற்க யாரையும் தேராது தேர்ந்தபின் 
தேறுக தேறும் பொருள்.
 உரை:
நன்கு ஆராய்ந்து தெளிந்த பிறகு ஒருவரிடம் நம்பிக்கை வைக்க வேண்டும். ஆராய்ந்து பாராமல் யாரையும் நம்பிவிடக் கூடாது.
Translation:
Trust no man whom you have not fully tried, 
When tested, in his prudence proved confide.
Explanation:
Let (a king) choose no one without previous consideration; after he has made his choice, let him unhesitatingly select for each such duties as are appropriate.