** உடனடியாக அழையுங்கள் ** 9842799622 **9842746626**

Tuesday, 13 October 2015

வாட்ஸ் அப் நம்பர் 9842799622.
இன்றும் நமது பரிந்துரைகள் அனைத்தும் இலக்கை அடைந்துள்ளது.....
தொடர்ச்சியான வெற்றிகள்...இணைவீர் இன்றே...........
இன்று நமது பரிந்துரைகள் பெற்று வர்த்தகம் செய்த உறுப்பினர்கள் அனைவரும்லாபத்தை அடைந்துள்ளனர்.........
உள்ளது உள்ளபடி......
OUR CALLS ROCKINGGGGGGGG
பங்குசந்தையில் வெற்றிபெற எங்களது வாட்ஸ் அப் நம்பர் 9842799622.
http://panguvarthagaulagam.blogspot.in/
இன்றைய வர்த்தக பரிந்துரை. .
BUY BPCL 857 TGT 875 SL 838 ( MADE HIGH 869.85 )
BUY LT 1560 TGT 1590 SL 1545 ( SL HIT )
BUY AXISBANK 488 TGT 500 SL 484 ( MADE HIGH 492 )
BUY ULTRATECCEM 2865 TGT 2899 SL 2839 ( MADE HIGH 2918 )
BUY AMBUJACEM 210 TGT 215 SL 207 ( MADE HIGH 210.75 )
TODAY OUR FO & OPTION CALLS .......
BUY NIFTY 8125 TGT 8200 SL 8105 ( MADE HIGH 8158 & SL HIT )
BUY BPCL 880 CE 15 TGT 25 SL 10 ( MADE HIGH 19 )
பங்குசந்தை மற்றும் கம்மாடிடியில் வெற்றி பெற அழைக்கவும் .
9842746626,9842799622.