** உடனடியாக அழையுங்கள் ** 9842799622 **9842746626**

Saturday, 14 November 2015

நண்பர்களுக்கு இனிய காலை வணக்கங்கள்.
http://www.panguvarthagaulagam.blogspot.in/
இன்றைய குறள் 631
கருவியும் காலமும் செய்கையும் செய்யும் 
அருவினையும் மாண்டது அமைச்சு.
 உரை:
உரிய கருவி, உற்ற காலம், ஆற்றும் வகை, ஆற்றிடும் பணி ஆகியவற்றை ஆய்ந்தறிந்த செயல்படுபவனே சிறந்த அமைச்சன்.
Translation:
A minister is he who grasps, with wisdom large, 
Means, time, work's mode, and functions rare he must discharge.
Explanation:
The minister is one who can make an excellent choice of means, time, manner of execution, and the difficult undertaking (itself).