** உடனடியாக அழையுங்கள் ** 9842799622 **9842746626**

Thursday, 19 November 2015

நண்பர்களுக்கு இனிய காலை வணக்கங்கள்.
http://www.panguvarthagaulagam.blogspot.in/
இன்றைய குறள் 636
மதிநுட்பம் நூலோடு உடையார்க்கு அதிநுட்பம் 
யாவுள முன்நிற் பவை.
 உரை:
நூலறிவுடன் இயற்கையான மதி நுட்பமும் உள்ளவர்களுக்கு முன்னால் எந்த சூழ்ச்சிதான் எதிர்த்து நிற்க முடியும்? முடியாது
Translation:
When native subtilty combines with sound scholastic lore, 
'Tis subtilty surpassing all, which nothing stands before.
Explanation:
What (contrivances) are there so acute as to resist those who possess natural acuteness in addition to learning ?.