** உடனடியாக அழையுங்கள் ** 9842799622 **9842746626**

Monday, 14 December 2015

நண்பர்களுக்கு இனிய காலை வணக்கங்கள்.
http://www.panguvarthagaulagam.blogspot.in/
இன்றைய குறள் 661
வினைத்திட்பம் என்பது ஒருவன் மனத்திட்பம் 
மற்றைய எல்லாம் பிற.
 உரை:
மற்றவை எல்லாம் இருந்தும் ஒருவரது மனத்தில் உறுதி மட்டும் இல்லாவிட்டால் அவரது செயலிலும் உறுதி இருக்காது.
Translation:
What men call 'power in action' know for 'power of mind' 
Externe to man all other aids you find.
Explanation:
Firmness in action is (simply) one's firmness of mind; all other (abilities) are not of this nature.