** உடனடியாக அழையுங்கள் ** 9842799622 **9842746626**

Wednesday, 16 December 2015

நண்பர்களுக்கு இனிய காலை வணக்கங்கள்.
http://www.panguvarthagaulagam.blogspot.in/
இன்றைய குறள் 663
கடைக்கொட்கச் செய்தக்க தாண்மை இடைக்கொட்கின் 
எற்றா விழுமந் தரும்.
 உரை:
செய்து முடிக்கும் வரையில் ஒரு செயலைப்பற்றி வெளிப்படுத்தாமலிருப்பதே செயலாற்றும் உறுதி எனப்படும். இடையில் வெளியே தெரிந்துவிட்டால் அச்செயலை நிறைவேற்ற முடியாத அளவுக்கு இடையூறு ஏற்படக்கூடும்.
Translation:
Man's fitting work is known but by success achieved; 
In midst the plan revealed brings ruin ne'er to be retrieved.
Explanation:
So to perform an act as to publish it (only) at its termination is (true) manliness; for to announce it beforehand, will cause irremediable sorrow.