** உடனடியாக அழையுங்கள் ** 9842799622 **9842746626**

Saturday, 2 January 2016

நண்பர்களுக்கு இனிய காலை வணக்கங்கள்.
http://www.panguvarthagaulagam.blogspot.in/
இன்றைய குறள் 680
உறைசிறியார் உள்நடுங்கல் அஞ்சிக் குறைபெறின் 
கொள்வர் பெரியார்ப் பணிந்து.
உரை:
தம்மைவிட வலிமையானவர்களை எதிர்ப்பதற்குத் தம்முடன் இருப்பவர்களே அஞ்சும்போது தாம் எதிர்பார்க்கும் பலன் கிட்டுமானால் அவர்கள் வலியோரை வணங்கி ஏற்றுக் கொள்வார்கள்.
Translation:
The men of lesser realm, fearing the people's inward dread, 
Accepting granted terms, to mightier ruler bow the head.
Explanation:
Ministers of small states, afraid of their people being frightened, will yield to and acknowledge their superior foes, if the latter offer them a chance of reconciliation.