** உடனடியாக அழையுங்கள் ** 9842799622 **9842746626**

Wednesday, 27 January 2016

நண்பர்களுக்கு இனிய காலை வணக்கங்கள்.
http://www.panguvarthagaulagam.blogspot.in/
இன்றைய குறள் 704
குறித்தது கூறாமைக் கொள்வாரோ டேனை 
உறுப்போ ரனையரால் வேறு.
 உரை:
உறுப்புகளால் வேறுபடாத தோற்றமுடையவராக இருப்பினும், ஒருவர் மனத்தில் உள்ளதை, அவர் கூறாமலே உணரக்கூடியவரும், உணர முடியாதவரும் அறிவினால் வேறுபட்டவர்களேயாவார்கள்.
Translation:
Who reads what's shown by signs, though words unspoken be, 
In form may seem as other men, in function nobler far is he.
Explanation:
Those who understand one's thoughts without being informed (thereof) and those who do not, may (indeed) resemble one another bodily; still are they different (mentally).