** உடனடியாக அழையுங்கள் ** 9842799622 **9842746626**

Thursday, 25 February 2016

25/2/2016... MCX PERFORMANCE..

TODAY MCX PROFIT 11000.
.
வாட்ஸ் அப் நம்பர் 9842799622.
http://panguvarthagaulagam.blogspot.in/

SELL NICKEL 589 TGT 575 SL 599 ( MADE LOW 573.50 )
PROFIT 14 POINTS ( PROFIT 3500 )
SELL ALUMINIUM 108.70 TGT 107.50 SL 109.50 ( SL HIT  )
LOSS .80 POINTS ( LOSS 4000 )
SELL ZINC 121.10 TGT 119.50 SL 122.20 ( MADE LOW 118.75 )
PROFIT 1.60 POINTS ( PROFIT 8000 )
NET PROFIT 7500 RS.