** உடனடியாக அழையுங்கள் ** 9842799622 **9842746626**

Monday, 22 February 2016

நண்பர்களுக்கு இனிய காலை வணக்கங்கள்.
http://www.panguvarthagaulagam.blogspot.in/
இன்றைய குறள் 728
பல்லவை கற்றும் பயமிலரே நல்லவையுள் 
நன்கு செலச்சொல்லா தார்.
 உரை:
அறிவுடையோர் நிறைந்த அவையில், அவர்கள் மனத்தில் பதியும் அளவுக்குக் கருத்துக்களைச் சொல்ல இயலாவிடின், என்னதான் நூல்களைக் கற்றிருந்தாலும் பயன் இல்லை.
Translation:
Though many things they've learned, yet useless are they all, 
To man who cannot well and strongly speak in council hall.
Explanation:
Those who cannot agreeably speak good things before a good assembly are indeed unprofitable persons inspite of all their various acquirements.