** உடனடியாக அழையுங்கள் ** 9842799622 **9842746626**

Tuesday, 23 February 2016

நஷ்டமடைந்த நாள்.....
இன்று பங்குவர்த்தகத்தில் நமக்கு பின்னடைவு..
BHEL,YES BANK,MARUTHI நஷ்டம்..