** உடனடியாக அழையுங்கள் ** 9842799622 **9842746626**

Wednesday, 27 April 2016

28/4/2016... OUR CALLS PERFORMANCE....
வாட்ஸ் அப் நம்பர் 9842799622.
TOTAL 40000 PROFIT PER LOT..
TECHM + 7 RS PROFIT ( 7000 RS PROFIT )
ONGC + 6 RS PROFIT ( 12000 RS PROFIT )
DRREDDY + 20 RS PROFIT ( 1500 RS PROFIT )
BAJAJAUTO + 30 RS LOSS ( 6000 RS LOSS )
YESBANK + 20 RS PROFIT ( 14000 RS PROFIT )
RELIANCE + 3 RS PROFIT ( 0000 RS PROFIT )
HDFC + 5 RS PROFIT ( 0000 RS PROFIT )
YESBANK + 11 RS PROFIT ( 7000 RS PROFIT )
TODAY OUR FO & OPTION CALLS .......
BUY ONGC 220 CE + 2 RS PROFIT ( 4000 RS PROFIT )
BUY YESBANK 880 PE + 4 RS PROFIT ( 0000 RS PROFIT )
இன்றும் நமது பரிந்துரைகள் அனைத்தும் இலக்கை அடைந்துள்ளது.....
தொடர்ச்சியான வெற்றிகள்...இணைவீர் இன்றே...........
இன்று நமது பரிந்துரைகள் பெற்று வர்த்தகம் செய்த உறுப்பினர்கள் அனைவரும்லாபத்தை அடைந்துள்ளனர்.........
உள்ளது உள்ளபடி......
OUR CALLS ROCKINGGGGGGGG
பங்குசந்தையில் வெற்றிபெற எங்களது வாட்ஸ் அப் நம்பர் 9842799622.
http://panguvarthagaulagam.blogspot.in/
இன்றைய வர்த்தக பரிந்துரை. .
BUY TECHM 477 TGT 485 SL 472 ( MADE HIGH 484.10 )
BUY ONGC 217 TGT 223 SL 213 ( MADE HIGH 223.75 )
BUY DRREDDY 3115 TGT 3150 SL 3085 ( MADE HIGH 3135 )
BUY BAJAJAUTO 2575 TGT 2600 SL 2545 ( SL HIT )
SELL YESBANK 920 TGT 860 SL 940 ( MADE LOW 898 )
BUY RELIANCE 1023 TGT 1033 SL 1010 ( MADE HIGH 1025.95 )
BUY HDFC 1120 TGT 1150 SL 1105 ( MADE HIGH 1125 )
BUY YESBANK 911 TGT 925 SL 897 ( MADE HIGH 923 )
TODAY OUR FO & OPTION CALLS .......
BUY ONGC 220 CE 1.80 TGT 4 SL 0 ( MADE HIGH 5 )
BUY YESBANK 880 PE 3 TGT 20 SL 0 ( MADE HIGH 7.10 )
பங்குசந்தை மற்றும் கம்மாடிடியில் வெற்றி பெற அழைக்கவும் .
9842746626,9842799622.