** உடனடியாக அழையுங்கள் ** 9842799622 **9842746626**

Friday, 27 May 2016

27/5/2016... OUR CALLS PERFORMANCE....
வாட்ஸ் அப் நம்பர் 9842799622.
TOTAL 40000 PROFIT PER LOT..
SUNPHARMA + 19 RS PROFIT ( 11000 RS PROFIT ) 
ULTRATECCEM + 25 RS PROFIT ( 4000 RS PROFIT )
AUROPHARMA + 13 RS ROFIT ( 9000 RS PROFIT )
RELIANCE +15 RS PROFIT ( 7000 RS PROFIT )
CIPLA + 6 RS PROFIT ( 2000 RS PROFIT )
TATAMOTOR + 3 RS PROFIT ( 0000 RS PROFIT )
COALINDIA + 3.50 RS PROFIT ( 2000 RS PROFIT )
WIPRO + 2 RS LOSS ( 2000 RS LOSS )

TODAY OUR FO & OPTION CALLS .......
BUY SUNPHARMA 840 CE + 5 RS PROFIT ( 3000 RS PROFIT )
BUY RELIANCE 980 CE + 8 RS PROFIT ( 4000 RS PROFIT )

இன்றும் நமது பரிந்துரைகள் அனைத்தும் இலக்கை அடைந்துள்ளது.....
தொடர்ச்சியான வெற்றிகள்...இணைவீர் இன்றே...........
இன்று நமது பரிந்துரைகள் பெற்று வர்த்தகம் செய்த உறுப்பினர்கள் அனைவரும்லாபத்தை அடைந்துள்ளனர்.........
உள்ளது உள்ளபடி......
OUR CALLS ROCKINGGGGGGGG
பங்குசந்தையில் வெற்றிபெற எங்களது வாட்ஸ் அப் நம்பர் 9842799622.
http://panguvarthagaulagam.blogspot.in/
இன்றைய வர்த்தக பரிந்துரை. .
BUY SUNPHARMA 791 TGT 810 SL 780 ( MADE HIGH 828 )
BUY ULTRATECCEM 3230 TGT 3280 SL 3200 ( MADE HIGH 3255 )
BUY AUROPHARMA 752 TGT 765 SL 740 ( MADE HIGH 771 )
BUY RELIANCE 955 TGT 970 SL 945 ( MADE HIGH 976 )
BUY CIPLA 472 TGT 485 SL 465 ( MADE HIGH 478.50 )
SELL TATAMOTOR 399 TGT 390 SL 402 ( MADE HIGH 396 & SL HIT )
BUY COALINDIA 281 TGT 289 SL 279 ( MADE HIGH 284.50 )
BUY WIPRO 549 TGT 559 SL 543 ( MADE HIGH 551 )

TODAY OUR FO & OPTION CALLS .......
BUY SUNPHARMA 840 CE 23 TGT 40 SL 10 ( MADE HIGH 28 )
BUY RELIANCE 980 CE  17 TGT 25 SL 12 ( MADE HIGH 26 )

பங்குசந்தை மற்றும் கம்மாடிடியில் வெற்றி பெற அழைக்கவும் .
9842746626,9842799622.