** உடனடியாக அழையுங்கள் ** 9842799622 **9842746626**

Monday, 8 August 2016

நண்பர்களுக்கு இனிய காலை வணக்கங்கள்.......
எந்த ஓரு செயலையும் பிறகு செய்யலாம் என நேரத்தை தள்ளிப்போடாதே,.. நீ தள்ளிப்போடுவது உன் வேலையை அல்ல, உன் "வெற்றி"யை.....
http://www.panguvarthagaulagam.blogspot.in/
குறள் 896
எரியால் சுடப்படினும் உய்வுண்டாம் உய்யார் 
பெரியார்ப் பிழைத்தொழுகு வார்.
 உரை:
நெருப்புச் சூழ்ந்து சுட்டாலும்கூட ஒருவர் பிழைத்துக் கொள்ள முடியும்; ஆனால் ஆற்றல் மிகுந்த பெரியோரிடம் தவறிழைப்போர் தப்பிப் பிழைப்பது முடியாது.
Translation:
Though in the conflagration caught, he may escape from thence: 
He 'scapes not who in life to great ones gives offence.
Explanation:
Though burnt by a fire (from a forest), one may perhaps live; (but) never will he live who has shown disrespect to the great (devotees).