** உடனடியாக அழையுங்கள் ** 9842799622 **9842746626**

Monday, 24 October 2016

நண்பர்களுக்கு இனிய காலை வணக்கங்கள்.......
நேரத்தை சரியாகப் பயன்படுத்தியவன் தோற்றதும் இல்லை.வீணாக்கியவன் வென்றதும் இல்லை.....
http://www.panguvarthagaulagam.blogspot.in/
குறள் 971
ஒளிஒருவற்கு உள்ள வெறுக்கை இளிஒருவற்கு 
அஃதிறந்து வாழ்தும் எனல்.
 உரை:
ஒருவரின் வாழ்க்கைக்கு ஒளிதருவது ஊக்கமேயாகும். ஊக்கமின்றி உயிர்வாழ்வது இழிவு தருவதாகும்.
Translation:
The light of life is mental energy; disgrace is his 
Who says, 'I 'ill lead a happy life devoid of this.'
Explanation:
One's light is the abundance of one's courage; one's darkness is the desire to live destitute of such (a state of mind).