** உடனடியாக அழையுங்கள் ** 9842799622 **9842746626**

Monday, 19 December 2016

நண்பர்களுக்கு இனிய காலை வணக்கங்கள்.......
நேரத்தை சரியாகப் பயன்படுத்தியவன் தோற்றதும் இல்லை.வீணாக்கியவன் வென்றதும் இல்லை.....
http://www.panguvarthagaulagam.blogspot.in/
குறள் 1024
சூழாமல் தானே முடிவெய்தும் தம்குடியைத் 
தாழாது உஞற்று பவர்க்கு.
 உரை:
தம்மைச் சார்ந்த குடிகளை உயர்த்தும் செயல்களில் காலம் தாழ்த்தாமல் ஈடுபட்டு முயலுகிறவர்களுக்குத் தாமாகவே வெற்றிகள் வந்து குவிந்துவிடும்.
Translation:
Who labours for his race with unremitting pain, 
Without a thought spontaneously, his end will gain.
Explanation:
Those who are prompt in their efforts (to better their family) need no deliberation, such efforts will of themselves succeed.

 No automatic alt text available.