** உடனடியாக அழையுங்கள் ** 9842799622 **9842746626**

Friday, 9 December 2016

நண்பர்களுக்கு இனிய காலை வணக்கங்கள்.......
நேரத்தை சரியாகப் பயன்படுத்தியவன் தோற்றதும் இல்லை.வீணாக்கியவன் வென்றதும் இல்லை.....
http://www.panguvarthagaulagam.blogspot.in/
குறள் 1015
பிறர்பழியும் தம்பழியும் நாணுவார் நாணுக்கு 
உறைபதி என்னும் உலகு.
 உரை:
தமக்கு வரும் பழிக்காக மட்டுமின்றிப் பிறர்க்கு வரும் பழிக்காகவும் வருந்தி நாணுகின்றவர், நாணம் எனும் பண்பிற்கான உறைவிடமாவார்.
Translation:
As home of virtuous shame by all the world the men are known, 
Who feel ashamed for others, guilt as for their own.
Explanation:
The world regards as the abode of modesty him who fear his own and other's guilt.