** உடனடியாக அழையுங்கள் ** 9842799622 **9842746626**

Tuesday, 24 January 2017

நண்பர்களுக்கு இனிய காலை வணக்கங்கள்.......
நேரத்தை சரியாகப் பயன்படுத்தியவன் தோற்றதும் இல்லை.வீணாக்கியவன் வென்றதும் இல்லை.....
http://www.panguvarthagaulagam.blogspot.in/
குறள் 1055
கரப்பிலார் வையகத்து உண்மையால் கண்ணின்று 
இரப்பவர் மேற்கொள் வது.
 உரை:
உள்ளதை இல்லையென்று மறைக்காமல் வழங்கிடும் பண்புடையோர் உலகில் இருப்பதால்தான் இல்லாதவர்கள், அவர்களிடம் சென்று இரத்தலை மேற்கொண்டுள்ளனர்.
Translation:
Because on earth the men exist, who never say them nay, 
Men bear to stand before their eyes for help to pray.
Explanation:
As there are in the world those that give without refusing, there are (also) those that prefer to beg by simply standing before them.

Image result for tamil thathuvam pictures