** உடனடியாக அழையுங்கள் ** 9842799622 **9842746626**

Thursday, 6 April 2017

நண்பர்களுக்கு இனிய காலை வணக்கங்கள்.......
நேரத்தை சரியாகப் பயன்படுத்தியவன் தோற்றதும் இல்லை.வீணாக்கியவன் வென்றதும் இல்லை.....
http://www.panguvarthagaulagam.blogspot.in/
குறள் 1123
கருமணியிற் பாவாய்நீ போதாயாம் வீழும் 
திருநுதற்கு இல்லை இடம்.
 உரை: 
நான் விரும்புகின்ற அழகிக்கு என் கண்ணிலேயே இடம் கொடுப்பதற்காக என் கண்ணின் கருமணியில் உள்ள பாவையே! அவளுக்கு இடமளித்து விட்டு நீ போய்விடு!.
Translation: 
For her with beauteous brow, the maid I love, there place is none; 
To give her image room, O pupil of mine eye, begone! .
Explanation: 
O you image in the pupil (of my eye)! depart; there is no room for (my) fair-browed beloved.

Image may contain: text