** உடனடியாக அழையுங்கள் ** 9842799622 **9842746626**

Monday, 31 July 2017

நண்பர்களுக்கு இனிய காலை வணக்கங்கள்.......
எந்த ஓரு செயலையும் பிறகு செய்யலாம் என நேரத்தை தள்ளிப்போடாதே,.. நீ தள்ளிப்போடுவது உன் வேலையை அல்ல, உன் "வெற்றி"யை.....
http://panguvarthagaulagam.blogspot.com/
குறள் 1221

மாலையோ அல்லை மணந்தார் உயிருண்ணும் 
வேலைநீ வாழி பொழுது.
 உரை: 
நீ மாலைப் பொழுதாக இல்லாமல் காதலரைப் பிரிந்திருக்கும் மகளிர் உயிரைக் குடிக்கும் வேலாக இருப்பதற்காக உனக்கோர் வாழ்த்து!.

Translation: 
Thou art not evening, but a spear that doth devour 
The souls of brides; farewell, thou evening hour!.
Explanation: 
Live, O you evening are you (the former) evening? No, you are the season that slays (married) women.


Image may contain: 1 person, smiling, text