** உடனடியாக அழையுங்கள் ** 9842799622 **9842746626**

Thursday, 3 August 2017

நண்பர்களுக்கு இனிய காலை வணக்கங்கள்.......
எந்த ஓரு செயலையும் பிறகு செய்யலாம் என நேரத்தை தள்ளிப்போடாதே,.. நீ தள்ளிப்போடுவது உன் வேலையை அல்ல, உன் "வெற்றி"யை.....
http://panguvarthagaulagam.blogspot.com/
குறள் 1224

காதலர் இல்வழி மாலை கொலைக்களத்து 
ஏதிலர் போல வரும்.
 உரை: 

காதலர் பிரிந்திருக்கும்போது வருகிற மாலைப் பொழுது கொலைக் களத்தில் பகைவர் ஓங்கி வீசுகிற வாளைப்போல் வருகிறது.
Translation: 
When absent is my love, the evening hour descends, 
As when an alien host to field of battle wends.
Explanation: 

In the absence of my lover, evening comes in like slayers on the field of slaughter.

Image may contain: text