** உடனடியாக அழையுங்கள் ** 9842799622 **9842746626**

Tuesday, 19 September 2017

நண்பர்களுக்கு இனிய காலை வணக்கங்கள்.......
எந்த ஓரு செயலையும் பிறகு செய்யலாம் என நேரத்தை தள்ளிப்போடாதே,.. நீ தள்ளிப்போடுவது உன் வேலையை அல்ல, உன் "வெற்றி"யை.....
http://panguvarthagaulagam.blogspot.com/
குறள் 1265

காண்கமன் கொண்கனைக் கண்ணாரக் கண்டபின் 
நீங்கும்என் மென்தோள் பசப்பு.
 உரை: 

கண்ணார என் கணவனைக் காண்பேனாக; கண்டபிறகே என் மெல்லிய தோளில் படர்ந்துள்ள பசலை நிறம் நீங்கும்.
Translation: 
O let me see my spouse again and sate these longing eyes! 
That instant from my wasted frame all pallor flies.
Explanation: 

May I look on my lover till I am satisfied and thereafter will vanish the sallowness of my slender shoulders.

Image may contain: 1 person, smiling, text