** உடனடியாக அழையுங்கள் ** 9842799622 **9842746626**

Friday, 10 November 2017


 நண்பர்களுக்கு இனிய காலை வணக்கங்கள்.......
எந்த ஓரு செயலையும் பிறகு செய்யலாம் என நேரத்தை தள்ளிப்போடாதே,.. நீ தள்ளிப்போடுவது உன் வேலையை அல்ல, உன் "வெற்றி"யை.....
http://panguvarthagaulagam.blogspot.com/
குறள் 1283
பேணாது பெட்பவே செய்யினும் கொண்கனைக் 
காணா தமையல கண். உரை:
என்னை அரவணைக்காமல் தமக்கு விருப்பமானவற்றையே செய்து கொண்டிருந்தாலும், என் கண்கள் அவரைக் காணாமல் அமைதி அடைவதில்லை.
Translation:
Although his will his only law, he lightly value me,
My heart knows no repose unless my lord I see.
Explanation:
Though my eyes disregard me and do what is pleasing to my husband, still will they not be satisfied unless they see him.
Image may contain: text