** உடனடியாக அழையுங்கள் ** 9842799622 **9842746626**

Monday, 20 November 2017

நண்பர்களுக்கு இனிய காலை வணக்கங்கள்.......
எந்த ஓரு செயலையும் பிறகு செய்யலாம் என நேரத்தை தள்ளிப்போடாதே,.. நீ தள்ளிப்போடுவது உன் வேலையை அல்ல, உன் "வெற்றி"யை.....
http://panguvarthagaulagam.blogspot.com/
குறள் 1286

காணுங்கால் காணேன் தவறாய காணாக்கால் 
காணேன் தவறல் லவை.
 உரை: 

அவரைக் காணும்பொழுது அவர் குற்றங்களை நான் காண்பதில்லை; அவரைக் காணாதபொழுது அவர் குற்றங்களைத் தவிர வேறொன்றையும் நான் காண்பதில்லை.
Translation: 
When him I see, to all his faults I 'm blind; 
But when I see him not, nothing but faults I find.
Explanation: 

When I see my husband, I do not see any faults; but when I do not see him, I do not see anything but faults.

Image result for tattuvam