** உடனடியாக அழையுங்கள் ** 9842799622 **9842746626**

Saturday, 13 January 2018

Image may contain: 1 person, text


நண்பர்களுக்கு இனிய காலை வணக்கங்கள்.......
எந்த ஓரு செயலையும் பிறகு செய்யலாம் என நேரத்தை தள்ளிப்போடாதே,.. நீ தள்ளிப்போடுவது உன் வேலையை அல்ல, உன் "வெற்றி"யை.....
http://panguvarthagaulagam.blogspot.com/
குறள் 1290
கண்ணின் துனித்தே கலங்கினாள் புல்லுதல் 
என்னினும் தான்விதுப் புற்று.
உரை: 
விழிகளால் ஊடலை வெளியிட்டவள், கூடித் தழுவுவதில் என்னைக் காட்டிலும் விரைந்து செயல்பட்டு என்னோடு கலந்து விட்டாள்.
Translation: 
Her eye, as I drew nigh one day, with anger shone: 
By love o'erpowered, her tenderness surpassed my own.
Explanation: 
She once feigned dislike in her eyes, but the warmth of her embrace exceeded my own.