** உடனடியாக அழையுங்கள் ** 9842799622 **9842746626**

Monday, 19 January 2015

நண்பர்களுக்கு இனிய காலை வணக்கங்கள்.
http://www.panguvarthagaulagam.blogspot.in/
குறள் 340: 
புக்கில் அமைந்தின்று கொல்லோ உடம்பினுள் 
துச்சில் இருந்த உயிர்க்கு.
உரை: 
உடலுடன் தங்கியுள்ள உயிருக்கு அதனைப் பிரிந்தால் வேறு புகலிடம் கிடையாது.
Translation: 
The soul in fragile shed as lodger courts repose:- 
Is it because no home's conclusive rest it knows?.
Explanation: 
It seems as if the soul, which takes a temporary shelter in a body, had not attained a home.