** உடனடியாக அழையுங்கள் ** 9842799622 **9842746626**

Friday, 10 April 2015

நண்பர்களுக்கு இனிய காலை வணக்கங்கள்.
http://www.panguvarthagaulagam.blogspot.in/
இன்றைய குறள் 418.
கேட்பினுங் கேளாத் தகையவே கேள்வியால் 
தோட்கப் படாத செவி.
 உரை:
இயற்கையாகவே கேட்கக்கூடிய காதுகளாக இருந்தாலும் அவை நல்லோர் உரைகளைக் கேட்க மறுத்தால் செவிட்டுக் காதுகள் என்றே கூறப்படும்.
Translation:
Where teaching hath not oped the learner's ear, 
The man may listen, but he scarce can hear.
Explanation:
The ear which has not been bored by instruction, although it hears, is deaf.