** உடனடியாக அழையுங்கள் ** 9842799622 **9842746626**

Tuesday, 19 May 2015

நண்பர்களுக்கு இனிய காலை வணக்கங்கள்.
http://www.panguvarthagaulagam.blogspot.in/
இன்றைய குறள் 456
மனந்தூயார்க் கெச்சம்நன் றாகும் இனந்தூயார்க்கு 
இல்லைநன் றாகா வினை.
 உரை:
மனத்தின் தூய்மையால் புகழும், சேர்ந்த இனத்தின் தூய்மையால் நற்செயல்களும் விளையும்.
Translation:
From true pure-minded men a virtuous race proceeds; 
To men of pure companionship belong no evil deeds.
Explanation:
To the pure-minded there will be a good posterity. By those whose associates are pure, no deeds will be done that are not good.