** உடனடியாக அழையுங்கள் ** 9842799622 **9842746626**

Wednesday, 10 June 2015

நண்பர்களுக்கு இனிய காலை வணக்கங்கள்.
http://www.panguvarthagaulagam.blogspot.in/
இன்றைய குறள் 477
ஆற்றின் அறவறிந்து ஈக அதுபொருள் 
போற்றி வழங்கு நெறி.
 உரை:
வருவாய் அளவை அறிந்து, அதனை வகுத்து வழங்குவதே பொருளைச் சீராகக் காத்து வாழும் வழியாகும்.
Translation:
With knowledge of the measure due, as virtue bids you give! 
That is the way to guard your wealth, and seemly live.
Explanation:
Let a man know the measure of his ability (to give), and let him give accordingly; such giving is the way to preserve his property.