** உடனடியாக அழையுங்கள் ** 9842799622 **9842746626**

Monday, 30 November 2015

30/11/2015...TODAY OUR CALLS PERFORMANCE....
வாட்ஸ் அப் நம்பர் 9842799622.
INDUSINDBK                + 13 RS PROFIT
TCS                                 + 31 RS PROFIT
WIPRO                         + 6.75 RS PROFIT
POWERGRID               + 2.50 RS PROFIT 
AXISBANK                  + 2,40 RS PROFIT

INDUSINDBK 940 CE + 3.40  RS PROFIT (2000 PROFIT )
TCS  2500 CE + 2.45 RS PROFIT ( 500 PROFIT )
இன்றும் நமது பரிந்துரைகள் அனைத்தும் இலக்கை அடைந்துள்ளது.....
தொடர்ச்சியான வெற்றிகள்...இணைவீர் இன்றே...........
இன்று நமது பரிந்துரைகள் பெற்று வர்த்தகம் செய்த உறுப்பினர்கள் அனைவரும்லாபத்தை அடைந்துள்ளனர்.........
உள்ளது உள்ளபடி......
OUR CALLS ROCKINGGGGGGGG
பங்குசந்தையில் வெற்றிபெற எங்களது வாட்ஸ் அப் நம்பர் 9842799622.
http://panguvarthagaulagam.blogspot.in/
இன்றைய வர்த்தக பரிந்துரை. .
BUY INDUSINDBK 925 TGT 938 SL 911 ( MADE HIGH 939 )
BUY TCS 2360 TGT 2395 SL 2335 ( MADE HIGH 2391.25 )
BUY WIPRO 569 TGT 579 SL 565 ( MADE HIGH 575.75 )
BUY POWERGRID 134 TGT 136.50 SL 132 ( MADE HIGH 132.90 )
BUY AXISBANK 472 TGT 480 SL 466 ( MADE HIGH 474.40 )
TODAY OUR FO & OPTION CALLS .......
BUY INDUSINDBK 940 CE 21 TGT 29 SL 15 ( MADE HIGH 24.40 )
BUY TCS 2500 CE 15 TGT 25 SL 10 ( MADE HIGH 17.45 )
பங்குசந்தை மற்றும் கம்மாடிடியில் வெற்றி பெற அழைக்கவும் .
9842746626,9842799622.